ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่

เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

……………..

 

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และข้อ 25 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ และโดยการอนุมัติของนายอำเภอนาโพธิ์

 

                 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากนายอำเภอนาโพธิ์แล้ว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป

 

 

 

                                      (ลงชื่อ)

                                                 (นายประมูล   บุญที)

 

                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่

 

 

Visitors: 25,596