ประวัติความเป็นมา

        ตำบลบ้านดู่ แต่เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอนาโพธิ์ โดยรวมตำบลนาโพธิ์ ตำบลบ้านคู ตำบลดอนกอกและตำบลบ้านดู่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2524 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการแบ่งพื้นที่อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ลงวันที่ 18 มกราคม 2524 ซึ่งมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2531 ตำบลบ้านดู่แบ่งการปกครองได้ 9 หมู่บ้านและต่อมาได้ขยายออกเป็น 12 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบันนี้ 

Visitors: 25,595