กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                                  

  •                                          นายยุคนธร  ภัทธิยะโชติ
  •                                      ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น

 

                                                            

  •               นางเฉลิมศรี  บุญสงฆ์                                     นางรังสุนี  ภูแก้วนอก
  •                   ครู คศ. ๒                                               ครู คศ. ๒

 

                                                       

  •               นางรัชนี  ปรุงไธสง                                        นายยุทธศักดิ์  คินไธสง
  •                ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                          ภารโรง (ศูนย์เด็ก)

 

Visitors: 25,590