สำนักงานปลัด

 • ok
                                                     
 •                                                 นางสาวศิริลักษ์ ชัยรัตน์
 •                                               หัวหน้าสำนักปลัดฯ ระดับต้น

 

 •                              
 •      นายภาณุวัฒน์ เฮียงโฮม           นายคเชนทร์  อุ่นศิริวงศ์           นายทองพิศ  นามฤทธิ์       นางสาวสุธิมา คำสิงห์นอก
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 •                                              
 •           นายประพันธ์  จ่าอินทร์                    นางพราวพิไล โมกไธสง                    นายอัตพร  ชายเมฆ                    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน     เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน            เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 •                                  
 •       นางสาวปวีณา เดชนอก             นายบุญรักษ์ พานโฮม            นางรำไพร นามัดทะเก             นายปวริศ  แพงเพ็ง
 •       ผช.เจ้าพนักงานธุรการ               พนักงานจ้างทั่วไป                พนักงานจ้างทั่วไป               พนักงานจ้างทั่วไป
 •  

 

 

 

         

Visitors: 25,598