หัวหน้าส่วนราชการ

                                                

  •                                             นายนิวัฒน์  กัณหา
  •                                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ ระดับกลาง

                                                 

  •                                              นายเวท  ปิดตังถาเน
  •                                 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ ระดับต้น

                                                          

  •                  นางสาวศิริลักษณ์  ชัยรัตน์                           นายเวท  ปิดตังถาเน
  •                 หัวหน้าสำนักปลัดฯ ระดับต้น                       รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง  
  •       

                                                     

  •                    นางสาวอนงค์  ชัยรัตน์                          นายยุคนธร  ภัทธิยะโชติ
  •                ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น                  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
Visitors: 25,591