สมาชิกสภา อบต.

 

 

 

นางสาวประณิตา   ลาวะลี

ประธานสภา อบต.

 

 
   

นายประมวล  เหมือยไธสง

รองประธานสภา.

   
   

 

นายนิวัฒน์  กัณหา

เลขานุการสภา

   

นายทองอาน  อินทร์ทอง

ส.อบต.

บ้านขามป้อม

หมู่  1

นายหัน   มีมาก

ส.อบต.

นายฉลู   พันหลอมโส

ส.อบต.

บ้านดู่  

หมู่   2

นายประมวล  เหมือยไธสง

รองประธานสภา.

นายบุญ  โยมไธสง

ส.อบต.

บ้านนาเหล็ก

หมู่  3

นายอนุชิต  สิ่วไธสง

ส.อบต.

นางสาวประณิตา  ลาวะลี

ประธานสภา อบต.

บ้านหัวช้าง

หมู่  4  

นางสุภาพร   แสนพันธ์

ส.อบต.

 

 

ส.อบต.

บ้านนาแค

หมู่  5

นายวายุ    ปุผาลา

ส.อบต.

นายทรงพล  ยาไธสง

ส.อบต.

บ้านนาแพง

หมู่  6

นายเหลือ  เพชรพราว

ส.อบต.

นางสงวน  ประทุมคำ

ส.อบต.

บ้านโนนม่วง

หมู่   7

นางสาวตัน  นามวงศ์ศรี

ส.อบต.

นางบุญมาศ   แก้วเฮียง

ส.อบต.

บ้านโนนตาล

หมู่  8

นางอนงค์  จันเสน

ส.อบต.

นางบัวเรียน  แนนไธสง

ส.อบต.

บ้านหญ้าคา  

  หมู่ 9   

นายสุริยา  ไทยน้อย 

            ส.อบต.    

 
   นายบรรจง  ศรีแก้ว

ส.อบต.

 บ้านแพง

หมู่  10

นายประคอง  สุดาวรรณ

ส.อบต.

 
 
 

นายบุญเส็ง  เคนพันค้อ

ส.อบต.

 

บ้านโนนม่วง

หมู่  11

 

นายวิชิต  จุมพลมา

ส.อบต.

 
 

นางคำพุธ  ศรีภา

ส.อบต.

บ้านนาแพง

หมู่  12

นายวิชาญ  ปรุงไธสง

ส.อบต.

 

 

Visitors: 25,597