คณะผู้บริหาร

                                                       

  •                                                     นายประมูล  บุญที
  •                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่

 

                                                                  

  •                    นายช่วย  ปุราเท                                             นายเก้า  ปุราชะโก
  •           รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่                           รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่

                                                  

  •                                               นางทองใส  โมกไธสง
  •  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ 

 

 

Visitors: 25,596