วิสัยทัศน์

             "ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง อาชีพก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ห่างไกลยาเสพติด"

                                          

พันธกิจ

                  1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

                  2. ส่งเสริมการศึกษา

                  3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

                  4. ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

                  5. สนับสนุนส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน

                  6. ปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

                  7. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                  8. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

                  9. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

 

  ยุทธศาสตร์

                  

                 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

                 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

                 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

                 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

                 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอื่นๆ

 

 

 

 

 

Visitors: 25,597