ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง อาชีพก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ห่างไกลยาเสพติด


          

      ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2562

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ ได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่พนักงานจ้างเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

                 1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้าง

                 2. โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

                 3. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

                 4. การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานที่ เช่น เช่น ทำความสะอาดเก็บขยะ  

                 5. กิจกรรม 5 ส.

                                                                                                             6. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา

                                                                                                             7. กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น

                                                                                                             8. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

                                        

                                                                                                                                                  จึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบ

                                             

                                                                                                                                                          (นายประมูล บุญที)

                                                                                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่

 

 

 • ที่อยู่

  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
  66 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์
  จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
 • ติดต่อ

  โทรศัพท์ : 044-666640-1
  E-mail : bandoo111@outlook.com
  www.ban-doo.go.th
 • เวลาทำการ

  ทำการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
  เวลา 08.30-16.30 น.
  (เว้นวันหยุดเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Visitors: 27,750